۹ آبان ۱۳۹۵
بیمه درمان

علل زیان سنگین شرکت ها در بیمه نامه درمان تکمیلی

بررسی وضعیت شرکت هایی که دچار زیان های سنگین از ناحیه بیمه درمان شدند ، نشان میدهد ارزیابی صحیح و مدیریت منطقی نسبت به این پرتفوی […]